+91 80 2244 4033 ksccsfltd@gmail.com

Karnataka State Co-Op Credit Societies Federation Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ : ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು & ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ

ದಿನಾಂಕ 11/01/2017 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಾಷ್ಠ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560013 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 12/01/2017 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಂ.67 ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 12/01/2017 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಂ.67 ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 11/01/2017 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಾಷ್ಠ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560013 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
Back To Top